Palmdale City Library  
New Titles  Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.
 

 

RSS Feeds  (RSS là gì?)

Ghi danh trong bộ tiếp của RSS (Really Simple Syndication) để có thông tin về tựa đề mới được chuyển giao trực tiếp đến màn hình của quý vị!

Tựa đề Chép URL và Máy Đọc RSS  
New Books http://inland.librarycatalog.info/polaris/rss/NewTitles.aspx?type=1&branchid=107 Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.
New Videos http://inland.librarycatalog.info/polaris/rss/NewTitles.aspx?type=2&branchid=107 Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.
New Sound Recordings http://inland.librarycatalog.info/polaris/rss/NewTitles.aspx?type=3&branchid=107 Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.
New Large Print http://inland.librarycatalog.info/polaris/rss/NewTitles.aspx?type=4&branchid=107 Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.